Základní informace o výstavách

Přehled všech výstav naleznete na stránkách ČMKU www.cmku.cz/cz/vystavy-137, po rozkliknutí odkazu konkrétní výstavy se dostanete na webové stránky pořadatele, kde jsou konkrétní informace a dokumenty (propozice + přihláška), informace o rozhodčích, průběžné informace o obsazení kruhů a další. Účast na výstavě plánujte s dodatečným předstihem, uzavření přihlášek bývá i dva měsíce před výstavou. 

 Na většinu výstav se lze přihlásit přes Dogoffice www.dogoffice.cz/, kde se zaregistrujete (budete potřebovat naskenovaný PP) a pak už se jen hlásíte na vámi vybrané výstavy. Některé menší výstavy se přihlašují e-mailem nebo poštou.

DRUHY VÝSTAV

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY - jsou přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou menší, levnější a příjemnější akce, a pokud jste úplný začátečník, je lepší se nejdříve zúčastnit takovéto menší výstavy.  

KLUBOVÉ VÝSTAVY - jsou určeny pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořadatelského klubu či ne.

NÁRODNÍ VÝSTAVY - jsou výstavy přístupné pro všechna plemena. Na těchto výstavách jsou zadávána čekatelství českého šampionátu (CAJC, CAC).

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY - jsou výstavy přístupné pro všechna plemena. Na těchto výstavách jsou zadávána čekatelství českého šampionátu (CAJC, CAC).

SVĚTOVÉ VÝSTAVY - jsou mezinárodní výstavy pořádané pod záštitou FCI konané jednou v kalendářním roce v některé členské zemi FCI. Země pořadatelství je určována Generálním ředitelstvím FCI a volí se na základě nabídek kandidatur a představených programů. Na těchto výstavách jsou zadávána čekatelství českého šampionátu (CAJC, CAC).

VÝSTAVNÍ TŘÍDY

Třída štěňat 4 – 6 měsíců

Třída dorostu 6 - 9 měsíců
Třída mladých 9 - 18 měsíců
Mezitřída 15 - 24 měsíců 
Třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky
a získaná ocenění 
Třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku.
Třída šampionů od 15 měsíců je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI. 
Třída veteránů od 8 let
Třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Třída čestná od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.


K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Známky zadávané ve výstavním kruhu

- současně se známkou se určí i pořadí prvních čtyř posuzovaných jedinců

VÝBORNÁ (V) - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

VELMI DOBRÁ (VD) – Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci. 

DOBRÁ (D) – Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

DOSTATEČNÁ (Dost.) – Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

VYLOUČEN Z POSUZOVÁNÍ - Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

NEPOSOUZEN - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

Výjimku tvoří třída štěňat a dorostu, kteří jsou hodnoceni jako: „velmi nadějný“ či pouze jako „nadějný“. V těchto dvou třídách se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale jiné tituly se nezadávají

Tituly a čekatelství šampionátů zadávané na výstavách

Vítěz třídy (VT) - zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů  a to pouze na výstavách oblastních a krajských. 

Oblastní vítěz (OV) nebo Krajský vítěz (KV) - zadává se na oblastních výstavách (krajských výstavách) nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors - BOJ psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV - zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1.

Klubový vítěz (KV) - zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul je vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz speciální výstavy - zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz (NV) - zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz plemene - Best of Breed – BOB - do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV).  Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě našeho plemene (FCI neuznané). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

Grafické znázornění titulů na národní a mezinárodní výstavě

Tituly NV.pdf (96549)

tituly MV.pdf (124402)

Čekatelství

CAJC – čekatelství na titul český junior šampion může být zadáno výbornému 1- psovi i feně  ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC – čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

Res. CAC – rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi
i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů
a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

Soutěže

(probíhají po skončení posuzování, nemusí být vypisovány všechny, záleží na pořadateli, vždy uvedeno v propozicích a v katalogu dané výstavy)

Dítě a pes
Senior handling
Soutěž o nejlepší štěně - Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Soutěž o nejlepšího dorostence - Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Soutěž o nejlepšího veterána - Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)
Vítěz skupiny FCI (BIG) – 10 skupin + neuznaná plemena - Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) - Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (J BOD,J BIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (J BIG)
Vítěz dne (BOD) - Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz dne (JBOD) - Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Vítěz výstavy (BIS, Best in Show) - Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz výstavy (JBIS, Junior Best in Show) - Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo  Nejlepší mladí dne (J BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Velká národní cena (BONB, Best of National Breed) – Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.

Nejlepší pár psů - Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina - Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Mladý vystavovatel (Junior Handling) - Rozdělení věkových kategorií: skupina 9 - 13 let, skupina 13 - 17 let


Pořadatelé oblastních, krajských a klubových výstav mohou dle svého uvážení zařadit další soutěže. Jejich výsledky se neuvádějí v PP.

 

 

Zdroj ČMKU, KPCHP